7

គុណភាព,​
​វិន័យ​
និងសេវាកម្ម​

វិថីឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពលោក

សិស្សានុសិស្ស​តម្រូវ​ឱ្យ​ធ្វើតេស្ត​ចូលរៀន​ ​និងសម្ភាស​ផ្ទាល់មាត់​រយៈពេល​មួយម៉ោង។​ យើង​រៀបចំ​កម្រិត​សិស្សានុសិស្ស​ទៅតាម​សមត្ថភាព​ភាសា​អង់គ្លេស​របស់​ពួកគេ។​ យើងមានការ​លើកទឹកចិត្ត​ដល់​សិស្សានុសិស្ស​ដែល​មាន​ការ​តាំងចិត្ត​ និងមាន​ការប្រកួត​ប្រជែង​ខ្ពស់​ក្នុងការ​រៀន​ភាសា​អង់គ្លេស។​

ម៉ោងធ្វើតេស្តិ៍ចូលរៀន

ថ្ងៃចន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ

ចាប់ពីម៉ោង ០៨:០០ នាទីព្រឹក – 0៥:០០ នាទីល្ងាច

ថ្ងៃសៅរ៍

ចាប់ពីម៉ោង ០៨:០០ នាទីព្រឹក – 0៤:៣០ នាទីល្ងាច