បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអតីតកាល បច្ចេកវិទ្យា និងការច្នៃបង្កើតថ្មីបានធ្វើឱ្យជីវិតកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ទាំងក្មេង និងចាស់។  នៅគ្រប់ផ្នែកនៃពិភពលោក ខ្ញុំអាចដឹងពីឥទ្ធិពលនៃបច្ចេកវិទ្យា។

 ទាក់ទងទៅនឹងការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា មានការផ្លាស់ប្ដូរ ហើយនិងមានការកែលម្អប្រសើរជាច្រើន រវាងជីវិតមនុស្ស និងការទំនាក់ទំនង។  ហើយក៏មាន ការប្រកួតប្រជែងជាច្រើនរវាងក្រុមហ៊ុនទូរសព្ទ័ដៃទំនើបៗ ។

 

 មិន មែន ហួស សម័យ ទេ ឥឡូវ មាន ឧបករណ៍ ទំនើបៗ ប្រើ សម្រាប់ ពិនិត្យ រាងកាយ មនុស្ស ទាំង ខាងក្នុង និង ខាងក្រៅ ដែល ធ្វើ ឱ្យ បុគ្គលិក ពេទ្យ អនុវត្ត ការងារ កាន់តែ មាន ប្រសិទ្ធភាព កាន់តែ ងាយស្រួល។

 ភេទ របស់ ទារក ក្នុង ផ្ទៃ របស់ស្ត្រីឥឡូវ អាច បញ្ជាក់ បាន ក្នុង សប្តាហ៍ ដំបូង នៃ ការ មាន ផ្ទៃពោះ ដោយ សារ បច្ចេកវិទ្យាទំនើប មិន ដូច ពេល មុន ឡើយ។

 យើងមានអំណរគុណចំពោះក្រុមហ៊ុន និងអ្នកច្នៃប្រឌិតដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នេះ។

 

 បច្ចេកវិទ្យាយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិស័យអប់រំ;  មានកម្មវិធីល្អ ៗ ជាច្រើនដែលអាចរកបាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។  Zoom, Google Meet, Google Classroom និង Classdojo គឺជាឧបករណ៍ទាំងអស់ដែលគ្រូអាចប្រើដើម្បីកំណត់ម៉ោងថ្នាក់លើអ៊ីនធឺណិត។  សូម្បីតែការវាយតម្លៃរបស់សាលា ក៏អាចត្រូវបានគេក្នុងទៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយ ហើយផ្តល់ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូដើម្បីអោយពួកគាត់អាចប្រើប្រាស់វាបាយ៉ាងងាយស្រួល។

 យុគសម័យយន្តហោះគឺនៅទីនេះ ហើយបច្ចេកវិទ្យាគឺល្អបំផុត។

 

by : Thomas Adisa