មនុស្សភាគច្រើន តែងតែនិយាយថាពួកគេពិបាកធ្វើការសម្រេចចិត្ត។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តគ្រប់ពេលវេលា រាប់ចាប់ពីបញ្ហាតូចតាច សូម្បីតែការទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ រហូតដល់ការសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្តូរជីវិត ដូចជាកន្លែងណា សិក្សាអ្វី និងរៀបការជាមួយអ្នកណា។

មនុស្សមួយចំនួនឈប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមដោយឥតឈប់ឈរ ឬធ្វើឱ្យមនុស្សផ្សេងទៀតផ្តល់អនុសាសន៍របស់ពួកគេ។ ការសម្រេចចិត្តគឺជាទង្វើនៃការសម្រេចចិត្តក្នុងចំណោមជម្រើសដែលមាន។ មានការសម្រេចចិត្តជាច្រើនរាប់មិនអស់ដែលត្រូវបានទទួលយកដោយមនុស្សនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។ វាក៏ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមុខងារសំខាន់មួយនៃការគ្រប់គ្រងផងដែរ។ មុខងារគ្រប់គ្រងដូចជា ការរៀបចំផែនការ ការរៀបចំបុគ្គលិក ដឹកនាំ ការសម្របសម្រួល និងការគ្រប់គ្រង ត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈការសម្រេចចិត្ត។ ការសម្រេចចិត្តគឺអាចធ្វើទៅបាននៅពេលដែលមានជម្រើសពីរ ឬច្រើនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា ឬការលំបាកមួយ។ ប្រសិនបើមានជម្រើសតែមួយ នោះគ្មានសំណួរក្នុងការសម្រេចចិត្តទេ។ វាត្រូវបានគេជឿថាការគ្រប់គ្រងដោយគ្មានការសម្រេចចិត្ត គឺជាបុរសដែលគ្មានឆ្អឹងខ្នង។ ដូច្នេះ ការសម្រេចចិត្តគឺជាវិធីសាស្រ្តដោះស្រាយបញ្ហាដោយជ្រើសរើសសកម្មភាពជាក់លាក់មួយក្នុងចំណោមជម្រើសផ្សេងៗ។

ដោយ : ស៊ូ គឹមផេង