ការអប់រំ និងក្រមសីលធម៌មានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ដោយសារការអប់រំដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរៀបចំជំនឿ និងតម្លៃសីលធម៌របស់បុគ្គលម្នាក់ៗ។ ការអប់រំផ្តល់ឱ្យបុគ្គលនូវចំណេះដឹង និងជំនាញដែលចាំបាច់ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយការយល់ដឹង និងធ្វើសកម្មភាពស្របតាមគោលការណ៍សីលធម៌។

គោលដៅចម្បងមួយនៃការអប់រំគឺដើម្បីលើកកម្ពស់អាកប្បកិរិយាសីលធម៌ និងលើកទឹកចិត្តបុគ្គលឱ្យប្រព្រឹត្តតាមរបៀបដែលស្របតាមគោលការណ៍សីលធម៌។ នេះអាចសម្រេចបានតាមរយៈមធ្យោបាយជាច្រើន ដូចជាការបង្រៀនទ្រឹស្តី និងគោលការណ៍សីលធម៌ ការផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ការឆ្លុះបញ្ចាំង និងការពិភាក្សាអំពីសីលធម៌ និងការធ្វើគំរូនៃអាកប្បកិរិយាសីលធម៌។

បន្ថែមពីលើការបង្រៀនអំពីគោលការណ៍សីលធម៌ ការអប់រំក៏អាចដើរតួនាទីក្នុងការលើកកម្ពស់សីលធម៌ ដោយបង្កើតវប្បធម៌នៃសុច្ចរិតភាព និងទំនួលខុសត្រូវ។ នេះអាចសម្រេចបានតាមរយៈគោលនយោបាយ និងការអនុវត្តដែលលើកកម្ពស់តម្លាភាព យុត្តិធម៌ និងការគោរពអ្នកដទៃ ក៏ដូចជាតាមរយៈការអនុវត្តស្តង់ដារសីលធម៌ និងក្រមសីលធម៌។

ទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរ គោលដៅនៃការអប់រំ និងក្រមសីលធម៌ គឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍបុគ្គលដែលមិនត្រឹមតែមានចំណេះដឹង និងជំនាញប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាសមាជិកដែលមានសីលធម៌ និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមផងដែរ។ តាមរយៈការផ្តល់ឱ្យបុគ្គលម្នាក់ៗនូវវិធីសាស្ត្រ និងធនធានដែលចាំបាច់ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយសីលធម៌ និងធ្វើសកម្មភាពស្របតាមគោលការណ៍សីលធម៌ ការអប់រំអាចជួយបង្កើតពិភពលោកមួយដែលកាន់តែយុត្តិធម៌ និងសមធម៌។

សរុបមក ការអប់រំ និងសីលធម៌មានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ហើយទាំងពីរនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបុគ្គលដែលមានទំនួលខុសត្រូវ និងសីលធម៌ដែលអាចរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់សង្គមជាតិទាំងមូល។

អត្ថបទដោយៈ កញ្ញា មាស​ ស្រីល័ក្ខណ៏