អត្ថបទដោយ : សុង ចរិយា

មិនថាអ្នកចង់កំណត់គោលដៅសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក ឬជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេ ការកំណត់គោលដៅច្បាស់លាស់ គឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់។ បើគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់ទេ អ្នកមិនអាចម្រេចសមិទ្ធផលរបស់អ្នកបានទេ ហើយវាអាចធ្វើឱ្យអ្នកមានភាពជាប់គាំងក្នុងការសម្រេចគោលដៅរបស់ អ្នក។ ការកំណត់គោលដៅច្បាស់លាស់ អាចផ្តល់នូវភាពស្វាហាប់ និងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។ ខាងក្រោមនេះគឺជាគន្លឹះសំខាន់ៗ៥ចំណុច ដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការកំណត់គោលដៅច្បាស់លាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកប្រកបដោយភាពវ័យឆ្លាត៖
១. យល់ដឹងអំពីអ្វីដែលអ្នកចង់សម្រេចបាន :
ដើម្បីកំណត់គោលដៅច្បាស់លាស់ ជំហានដំបូងរបស់អ្នកគឺកំណត់ឱ្យច្បាស់នូវអ្វីដែលអ្នកចង់សម្រេច។ បើអ្នកមិនដឹងថាអ្នកទៅណាទេ អ្នកមិនអាចរកឃើញផ្លូវដើម្បីទៅដល់ទីនោះទេ។ លើសពីនេះទៀត នៅពេលដែលអ្នកដឹងថាអ្នកចង់ទៅទីណា និងអ្វីដែលអ្នកចង់សម្រេច នោះអ្នកនឹងអាចសម្រេចបាននូវគោលដៅដែលចង់ទៅ។ តើអ្នកដឹងទេថា អ្នកនឹងក្លាយទៅជាអ្វីក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំទៀត? សូមគិត ហើយបំផុសគំនិតពីក្តីសុបិន និងបំណងប្រាថ្នាយូរអង្វែងរបស់អ្នក។
២. ការកំណត់ពេលវេលា :
ការកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់ អាចកាត់បន្ថយការពន្យារពេល និងជំរុញអ្នកឱ្យធ្វើសកម្មភាពដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់អ្នក។ ការមានតារាងពេលវេលាសម្រាប់គោលដៅរបស់អ្នក ក៏អាចជួយឱ្យអ្នកមានភាពច្បាស់លាស់ផងដែរ ព្រោះឥឡូវនេះអ្នកដឹងពីអ្វីដែលអ្នកចង់បាន និងពេលណាដែលអ្នកចង់ បាន។ ជាមួយគោលដៅដែលអ្នកចង់សម្រេចក្នុងរយៈពេលមួយខែ មួយឆ្នាំ ចាប់ពីពេលនេះតទៅ អ្នកគួររៀបចំផែនការតាមដានការងាររបស់អ្នកឱ្យបានច្បាស់លាស់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ កុំដាក់ផែនការរបស់អ្នកនៅក្នុងថ្ម! ត្រូវមានការផ្លាស់ប្តូរជាប់ជានិច្ច ហើយអ្នកត្រូវផ្តោតទៅលើគោលដៅចម្បងរបស់ អ្នក។
៣. ត្រូវប្រាកដថាគោលដៅរបស់អ្នកមានភាពប្រាកដនិយម :
ជាមួយនឹងគោលដៅជាក់ស្តែង អ្នកស្ទើរតែអាចធានាថាអ្នកនឹងអាចសម្រេចបាន ហើយអ្នកនឹងមិនមានភាពតានតឹងខ្លួនឯងក្នុងការព្យាយាមសម្រេចអ្វីមួយដែលហួសប្រមាណនោះទេ។ គោលដៅច្បាស់លាស់ គឺជាគោលដៅជាក់ស្តែង ដែលបំបែកគោលដៅរយៈពេលវែងរបស់អ្នកទៅជាជំហាន សកម្មភាពតូចៗដែលអាចសម្រេចបាន។ ការសម្រេចបាននូវគោលដៅជាច្រើនក្នុងដំណើររបស់អ្នក នឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវអារម្មណ៍នៃការសម្រេចបាន និងជំរុញអ្នកឱ្យខិតបន្ត។
៤. ត្រូវមានភាពជាក់លាក់ :
បញ្ជាក់គោលដៅរបស់អ្នកជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតអំពីអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។ ចៀសវាងភាពមិនច្បាស់ លាស់ទូទៅ ហើយនៅពេលដែលអ្នកអាចសម្រេចគោលដៅជាក់លាក់ណាមួយ អ្នកនឹងអាចសម្រេចវាបានកាន់ប្រសើរ។ គោលដៅជាក់លាក់អាចធ្វើឱ្យអ្នកកំណត់ពេលវេលារបស់អ្នកបានច្បាស់លាស់ និងកំណត់ជំហានសកម្មភាពរបស់អ្នក និងមិនមានការស្មានពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះស្រាយជាក់លាក់នោះទេ។
៥. កែលម្អគោលដៅរបស់អ្នក :
គោលដៅរបស់អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរនៅពេលដែលជីវិតរបស់អ្នកមានការផ្លាស់ប្តូរ។ ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការនេះ អ្នកនឹងអាចធ្វើឱ្យវាកាន់តែជាក់លាក់ ប្រាកដនិយម និងអាចសម្រេចបាន។ វាមិនអីនោះទេក្នុងការកំណត់គោលដៅរបស់អ្នកឱ្យបានច្រើនដងក្នុងជីវិតរបស់អ្នក! អ្វីដែលសំខាន់ឥឡូវនេះ ប្រហែលមិនសំខាន់សម្រាប់អ្នករយៈពេលប្រាំមួយខែ ឬប្រាំមួយឆ្នាំនោះទេ។ អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺមានឆន្ទៈទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរ ពិនិត្យមើលគោលដៅរបស់អ្នកម្ដងម្កាល ហើយធ្វើផែនការថ្មីប្រសិនបើចាំបាច់។