អត្ថបទដោយ: ហេង ចន្នីរត្ន័

បុគ្គលិកខ្លះតស៊ូជាមួយការស្វែងរកវិធីធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឱ្យពួកគេអាចធ្វើការប្រកប ដោយផលិតភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការរៀនធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអាចជះឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមាន មិនត្រឹមតែម៉ោងធ្វើការរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៀតផង។ ប្រសិនបើអ្នករកឃើញថាវាពិបាកក្នុងការក្លាយជាបុគ្គលិកដែលមានប្រសិទ្ធភាព មានវិធីសាស្រ្តជាច្រើនសម្រាប់ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់អ្នក ហើយអ្នកអាចជ្រើសរើសមួយណាដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក។ នេះគឺជាគន្លឹះមួយចំនួនដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីរៀនពីរបៀបធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព៖
• រៀបចំកាលវិភាគធ្វើការងាររបស់អ្នក :
ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងកាលវិភាគរបស់អ្នក គឺជាវិធីដ៏ល្អបំផុតមួយដើម្បីធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ នេះអាចរួមបញ្ចូលការប្រើប្រាស់បញ្ជីការងារត្រូវធ្វើ កាលវិភាគ ប្រតិទិន កម្មវិធីរៀបចំផែនការ និងកម្មវិធីដែលជួយអ្នករៀបចំផែនការពេលវេលារបស់អ្នកបានត្រឹមត្រូវ។ តាមដានការងារជាប្រចាំ ប្រសិនបើចាំបាច់ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាការងាររបស់អ្នកត្រូវបានបញ្ចប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
• ប្រើបញ្ជីការងារត្រូវធ្វើខ្លី :
បញ្ជីការងារត្រូវធ្វើកុំឱ្យវែងពេក ព្រោះអាចធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាការងារច្រើនលើសលប់ និងមិនចេះចប់។ ដូច្នេះជំនួសវិញឱ្យប្រើបញ្ជីការងារត្រូវធ្វើខ្លីៗ ដែលអាចជួយឱ្យអ្នករៀបចំបាន ប៉ុន្តែមិនលើសលប់។ ការផ្តោតលើការងារសំខាន់ចំនួន៣ ទៅ៥ នៅក្នុងបញ្ជីរបស់អ្នកអាចធ្វើឱ្យបញ្ជីរបស់អ្នកហាក់ដូចជាអាចគ្រប់គ្រងបាន និងជួយអ្នកឱ្យផ្តោតលើកិច្ចការសំខាន់បំផុត។
• បង្កើតទម្លាប់មួយ :
មិនថាអ្នកធ្វើកិច្ចការស្រដៀងគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃ ឬអ្នកមានភាពខុសគ្នាច្រើនក្នុងការងាររបស់អ្នកទេ ការបង្កើតទម្លាប់អាចជួយអ្នកគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់អ្នកឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងដឹងពីអ្វីដែលត្រូវរំពឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ជាឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នករកឃើញថាអ្នកតែងតែចំណាយពេលមួយម៉ោងដំបូងនៃរាល់ថ្ងៃដើម្បីឆ្លើយអ៊ីម៉ែល ឬធ្វើការងាររដ្ឋបាលផ្សេងទៀត ព្រោះវាជួយ ឱ្យអ្នកចូលទៅក្នុងគំនិតប្រកបដោយផលិតភាពជាងមុន អ្នកអាចសម្រេចចិត្តរៀបចំផែនការជាពេលវេលាកំណត់សម្រាប់កិច្ចការទាំងនេះ។ បន្ទាប់មក អ្នកមិនចាំបាច់ឆ្ងល់ថា តើអ្នកនឹងចាប់ ផ្តើមជាមួយអ្វីនោះទេ។
• ផ្តល់អាទិភាពដល់កិច្ចការរបស់អ្នក :
រឿងមួយដែលអាចមានប្រយោជន៍នៅពេលប្រើបញ្ជីការងារត្រូវធ្វើ ឬវិធីសាស្ត្ររៀបចំផ្សេងទៀតដើម្បីតាមដានកិច្ចការរបស់អ្នក គឺកំណត់អាទិភាពកិច្ចការរបស់អ្នក។ ដើម្បីធ្វើដូច្នេះ អ្នកអាចចាត់ថ្នាក់កិច្ចការរបស់អ្នកដោយប្រើលេខ ឬអ្នកអាចដាក់ជាក្រុមកិច្ចការក្នុងប្រភេទដូចជា “បន្ទាន់បំផុត” “បន្ទាន់តិច” និង “មិនបន្ទាន់”។ ប្រសិនបើអ្នកកំណត់អាទិភាពកិច្ចការរបស់អ្នក វាអាចជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើធាតុដែលមានកំណត់នៅក្នុងបញ្ជីការងារត្រូវធ្វើរបស់អ្នក និងរបៀបកំណត់កាលវិភាគការងាររបស់អ្នកលើកិច្ចការទាំងនោះ។ សម្រាប់អ្នកខ្លះនោះអាចមានន័យថា ធ្វើកិច្ចការបន្ទាន់បំផុតមុនគេ ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀត វាអាចនឹងកំពុងធ្វើការលើកិច្ចការបន្ទាន់បំផុត នៅពេលដែលអ្នកអាចផ្តោតលើពួកគេ។
ទម្លាប់ការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនាំមកនូវជីវិតការងារដែលគ្មានភាពតានតឹង។