តើអ្នក​ត្រៀមខ្លួន​ក្លាយជា​ផ្នែកមួយ​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌលភាសា​ ​អេ​ ​អាយ​ ​អាយ​ ​ហើយឬនៅ?​

សិស្ស​ដែល​បាន​ដាក់ពាក្យចូលរៀន​ត្រូវ​ធ្វើ​តេស្ត​សរសេរ​ និងសម្ភាស​ផ្ទាល់មាត់​ដែល​ចំណាយពេល​ប្រហែល​មួយម៉ោង។​ សិស្ស​ទាំងអស់​នឹងត្រូវ​បាន​ដាក់​ទៅតាម​កម្រិត​ខុសៗគ្នា​តាម​សមត្ថភាព​ភាសា​អង់គ្លេស​របស់​ពួកគេ។​ យើង​សូម​លើកទឹកចិត្ត​ឲ្យ​សិស្សទាំងអស់​ដែល​ចូលចិត្ត​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ផ្សេងៗ​ដើម្បី​ក្លាយជា​សិស្ស​ភាសា​អង់គ្លេស​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​ ​និងប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់។​

ខាងក្រោមនេះ​ជា​ដំណើរការ​នៃការ​ចុះឈ្មោះ​

១. សិស្សដែល​មាន​បំណង​ចូលរៀន​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌលភាសា​ ​អេ​ ​អាយ​ ​អាយ​ អាច​បំពេញ​ពាក្យ​ចូលរៀន​នៅ​ការិយាល័យ​ព័ត៌មាន។​
២. សិស្ស​តម្រូវ​ឲ្យ​ធ្វើតេស្ត​ចូលរៀន​រយៈពេល​ ​៤៥​ ​នាទី​ ​និងសម្ភាស​ផ្ទាល់មាត់​រយៈពេល​ ​១៥ នាទី។​
៣. សិស្សអាច​បង់ថ្លៃ​សិក្សា​ឬថ្លៃ​ផ្សេងៗ​ទៀត​នៅ​ការិយាល័យបេឡា។​
៤. សិស្សអាច​ទិញ​សមា្ភរៈសិក្សា​នៅ​ ​បណា្ណគារ​អន្តរទី្វប។​
៥. សិស្សអាច​ចាប់ផ្ដើម​ការសិក្សាបាន។​

ពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលរៀន សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលរៀន

កាលវិភាគសិក្សា

55639066708906532

ត្រីមាស / ឆមាសសិក្សា

ឆ្នាំ ត្រីមាស ឆមាស ថ្ងៃចាប់ផ្តើមវគ្គសិក្សា ថ្ងៃបញ្ចប់វគ្គសិក្សា រយៈពេលសិក្សា
១៤ ៥៥ ១៧ ថ្ងៃចន្ទ ទី២៧ ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ២០១៧ ថ្ងៃព្រហសត្បិ៍ ទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ៥០
៥៦ ថ្ងៃចន្ទ ទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ថ្ងៃសុក្រ ទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ៤៩
៥៧ ១៨ ថ្ងៃចន្ទ ទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ថ្ងៃពុធ ទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ៥០
៥៨ ថ្ងៃចន្ទ ទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ថ្ងៃពុធ ទី០៨ ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ២០១៨ ៥០