ប្រវត្តិរបស់ មជ្ឈមណ្ឌល ភាសា អេ អាយ អាយ

មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ (Aii) គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលមានមូលដ្ឋានលើស្តង់ដារអាមេរិកខាងជើងដែលមានឯកទេសខាងភាសា។ អេ អាយ អាយ ផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាអង់គ្លេស ចិន និងថៃ និងវគ្គត្រៀម TOEFL ដើម្បីបំពេញតម្រូវការផ្សេងៗរបស់អ្នកសិក្សាគ្រប់វ័យ។

២០០៥

 • មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ បានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលតេស្ត TOEFL iBT ជាផ្លូវការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ឆ្នាំ ២០១៣

ឆ្នាំ ២០១៤

 • មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ បានបើកដំណើរការកម្មវិធីសិក្សាភាសាចិននៅថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៣។
 • មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ បានបើកសាខាទី២ របស់ខ្លួននៅទួលគោក នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤។

ឆ្នាំ ២០១៥

ឆ្នាំ ២០១៦

 • មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ បានបន្តរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹង សាខាមួយទៀតនៅចាក់អង្រែ ដែលបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥។
 • មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ បានបើកTESOL House របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦។

ឆ្នាំ ២០១៩

 • មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ បានបើកសម្ពោធសាខាចោមចៅ ថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩។
 • មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ បានបើកសម្ពោធសាខាផ្សារថ្មី ថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩។
 • មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ បានបើកដំណើរកម្មវិធីសិក្សាភាសាថៃនៅថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩។

ឆ្នាំ ២០២២

 • i-Learn ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២។
 • SOGO Cambodia ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២។
 • មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ បានសម្ភោធ សាខាខេត្តតាកែវ ថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២។