អត្ថបទដោយ៖ អ្នកគ្រូ Angel Garganta

ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ជាថ្ងៃប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្ស ក្រោមប្រធានបទ សមភាព-កាត់បន្ថយវិសមភាព ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្ស។
ការប្រារព្ធពិធីនេះធ្វើឡើងជុំវិញការមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលពីសមភាព និងការមិនរើសអើង ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិប្រកបនិរន្ដរ៍ព។ អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដោះស្រាយភាពក្រីក្រ និងការរើសអើងតាមរចនាសម្ព័ន្ធ ជាបញ្ហាប្រឈមសកលដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសម័យកាលនេះ។
ភាពក្រីក្រ និងការរើសអើង គឺជាកត្តាដែលគេស្គាល់ច្រើនបំផុត ដែលធ្វើឱ្យបាត់បង់សិទ្ធិរបស់មនុស្សក្នុងការទទួលបានអាហារ ទឹកស្អាត ផ្ទះសម្បែង និងការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពនាពេល បច្ចុប្បន្ន។ ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកត្តាទាំងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់មនុស្សក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ អភិវឌ្ឍជំនាញថ្មី ការចូលរួម និងការចូលរួម។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ក៏មានអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិ បាលក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធី និងគោលនយោបាយដើម្បីបញ្ចប់ភាពក្រីក្រ និងការរើសអើង។ យ៉ាងណាមិញ យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាមនុស្ស។ ដូច្នេះ យើងទាំងអស់គ្នាស្មើគ្នា។
ឯកសារយោង៖
ប្រធានបទទិវាសិទ្ធិមនុស្ស៖ សមភាព-កាត់បន្ថយវិសមភាព ការជំរុញសិទ្ធិមនុស្ស។ អង្គការសហប្រជាជាតិ សិទ្ធិមនុស្ស។ https://www.un.org/en/observances/human-rights-day