ដោយអ្នកគ្រូ ផាន់ គីមហុង

ជំនាញមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដែលយើងគួរមាននៅក្នុងជីវិតគឺការគ្រប់គ្រងពេលវេលាប្រកបដោយមានអនុភាព។ ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់ខ្មែរយើងនៅតែមានកម្រិតនៅឡើយនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ យើងចូលចិត្តចំណាយពេលទំនេររបស់យើងនៅលើបណ្តាញសង្គមដោយអូសចុះឡើងជាមួយព័ត៌មានដែលមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់ ការទិញឥវ៉ាន់តាមអ៊ីនធឺណិត ឬការមើលវីដេអូដែលមិនគួរឱ្យទុកចិត្ត។ យោងតាម statista.com ប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ ៧១.៣ ភាគរយជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមយ៉ាងសកម្មនៅដើមឆ្នាំ២០២១ នេះ។ ផងដែរ យោងតាមគេហទំព័រ erepo.usiu.ac និយោជិកកម្ពុជាត្រូវបានគេសួរដើម្បីវាយតម្លៃពីកម្រិតនៃការធ្វើការរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយកម្រិតនៃការអប់រំរបស់ពួកគេ:
– ៤០% នៃអ្នកឆ្លើយសំណួរបានវាយតម្លៃការធ្វើការរបស់ពួកគេគឺជាមធ្យម
– ៣៤% វាយតម្លៃការសម្តែងរបស់ពួកគេខ្ពស់
– ១៤% វាយតម្លៃការសម្តែងរបស់ពួកគេ ខ្ពស់ហើយ
– ៦% វាយតម្លៃការសម្តែងរបស់ពួកគេទាបជាមួយចំនួន
– ៦% វាយតម្លៃការសម្តែងរបស់ពួកគេទាបខ្លាំង។ នេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីផលិតភាពរបស់និយោជិតត្រូវបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយការអប់រំ។

ការគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់យើងគឺជាចំណេះដឹងដ៏សំខាន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែរៀនមិនថានៅក្នុងសាលា ឬតាមរយៈបទពិសោធន៍ជីវិតនានាឡើយ។ វាមិនមែនគ្រាន់តែជាការអនុវត្តល្អនោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ល្អសម្រាប់ផលិតភាព និងការរៀបចំដែលបង្ហាញពីឥរិយាបថរបស់យើងម្នាក់ៗទាំងមូលផងដែរ។ ការអនុវត្តតាមលំដាប់លំដោយជាប្រចាំជាមួយការគ្រប់គ្រងពេលវេលាដែលមានប្រសិទ្ធភាពនឹងជួយយើងសម្រេចកិច្ចការនានា និងសម្រេចបានភាពជោគជ័យជាមួយនឹងគោលដៅរបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ តាមរយៈការគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់យើងឱ្យបានត្រឹមត្រូវនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព យើងអាចបង្កើតជីវិតដែលមានការរៀបចំ និងផលិតភាពយ៉ាងល្អសម្រាប់ជីវិត។
“ជោគជ័យនៃយុទ្ធសាស្ត្រការងារនៅកម្ពុជាអាស្រ័យលើការចូលរួម និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅទូទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលមិនត្រឹមតែអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ និងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងសហគ្រិនវិនិយោគិនដៃគូការអភិវឌ្ឍន៍ និងបុគ្គលិក ឬកម្មករផ្ទាល់ផងដែរ”_Wendy Cunningham