អត្ថបទដោយ៖ លឹម ដានី

មនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ ប៉ុន្តែដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អ គឺមិនងាយស្រួលឡើយ ដូច្នេះដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អ ចាំបាច់ត្រូវតែពង្រឹងខ្លួនឯងឱ្យមានសមត្ថភាពលើជំនាញទាំង៦ ដូចខាងក្រោម៖
1. ទំនាក់ទំនងល្អ
ការទំនាក់ទំនងជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកដឹកនាំដ៏ល្អ ហើយដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងដ៏ល្អជាមួយនឹងក្រុមការងារបាន ជំហានដំបូងអ្នកត្រូវតែស្គាល់ច្បាស់ពីគោលដៅធំ និងភារកិច្ចរបស់ពួកគេ។ បន្ទាប់មក អ្នកអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងតាមរយៈការជួយប្រឹក្សាយោបល់ ជួយដោះស្រាយបញ្ហា ជួយឱ្យពួកគេមានភាពរីកចម្រើនជាងមុន ជួយពួកគេឱ្យមានផលិតភាពការងារជាងមុន និងអាចធ្វើឱ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ជិតស្និទជាមួយអ្នក។
2. ជំនាញសង្គម
អ្នកដឹកនាំ ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលជួបជាមួយនឹងមនុស្សថ្មីៗជាច្រើន ដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចការងាររបស់បុគ្គលិក និងរឿងរ៉ាវអាជីវកម្ម ក្នុងការធ្វើឱ្យមានភាពប្រសើរឡើង។ ជំនាញសង្គមដែលអ្នកដឹកនាំល្អត្រូវតែមាន គឺការស្ដាប់មនុស្សជុំវិញ តាមដាន និងរំលឹកក្រុមការងារ ចងចាំឈ្មោះអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ ចងចាំរឿងរ៉ាវសំខាន់របស់ក្រុមការងារ មានភាពស្មោះត្រង់ ចេះសិល្បៈនៃការនិយាយទាក់ទាញ និងធ្វើឱ្យមនុស្សជឿទុកចិត្ត មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ មានភាពជាអ្នកដឹកនាំខ្លាំង ជួយក្រុមការងារ និងផ្សេងទៀត។
3. ជំនាញស្ដាប់
អ្នកដឹកនាំដ៏ល្អ គឺជាបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការស្ដាប់នូវបញ្ហានានារបស់ក្រុមការងារ បន្ទាប់មកដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះដោយភាពឆ្លាតវៃ។
4. ការធ្វើការងារជាក្រុមដ៏ល្អ
អ្នកដឹកនាំល្អ មានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំក្រុមឱ្យដើរតាមយុទ្ធសាស្រ្ត ដើរតាមផែនការ និងធ្វើឱ្យក្រុមឆាប់សម្រេចបានជោគជ័យ។ លើសពីនេះ ធ្វើឱ្យក្រុមការងារ បំពេញការងារបានល្អ និងមានទំនាក់ទំនងគ្នាក្នុងការធ្វើការងារជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ។
5. ការតាំងចិត្តខ្ពស់
អ្នកដឹកនាំល្អ ប្រសិនបើគាត់មានការរំពឹងទុក និងមានផែនការអ្វីហើយ គឺតែងតែមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ណាស់ដោយមិនងាយបោះបង់ឡើយ ទោះបីជាជួបនូវហេតុការណ៍បែបណាក៏ដោយ។
6. មានភាពជឿជាក់ខ្លាំង
អ្នកដឹកនាំល្អ តែងតែមានភាពជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯង និងជឿជាក់លើអ្វីដែលបានរៀបចំផែនការ ដើម្បីសម្រេចជោគជ័យ។
អត្ថបទដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ៖