អត្ថបទដោយ៖ សយ វឌ្ឍនា

ការចូលរួមនៅក្នុងសេវាកម្មសហគមន៍ផ្តល់ឱ្យសិស្សនូវឱកាសដើម្បីក្លាយជាសមាជិកសកម្មនៃសហគមន៍របស់ពួកគេ និងមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានយូរអង្វែងដល់សង្គមទាំងមូល។ សេវាសហគមន៍ ឬការស្ម័គ្រចិត្តអាចឱ្យសិស្សានុសិស្សទទួលបាននូវជំនាញ និងចំណេះដឹងក្នុងជីវិត ក៏ដូចជាផ្តល់សេវាកម្មដល់អ្នកដែលត្រូវការវាច្រើនបំផុត។នេះគឺជាហេតុផល ៤ យ៉ាងដែលសិស្សគួរចូលរួមក្នុងសេវាកម្មសហគមន៍។
១. ការលូតលាស់ និងការអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទាល់ខ្លួន
វាតែងតែមានចំណុចសម្រាប់កែលម្អនៅពេលនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទាល់ខ្លួន។អាស្រ័យលើសកម្មភាពសេវាកម្មសហគមន៍របស់អ្នក អ្នកអាចអភិវឌ្ឍមិនត្រឹមតែជំនាញសង្គមដ៏ល្អប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើនការគោរពខ្លួនឯង ការយល់ចិត្ត និងរៀនពីទស្សនៈផ្សេងៗផងដែរ។
២. ធ្វើអោយសុខភាពរបស់អ្នកប្រសើរឡើង
វាជាការពិតដែលគេដឹងថាការស្ម័គ្រចិត្តអាចមានអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពផ្លូវចិត្តជាច្រើន។ការសិក្សាបានបង្ហាញថាតាមរយៈការចូលរួមក្នុងសេវាកម្មសហគមន៍អ្នកបង្កើតទំនាក់ទំនងដែលមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានលើអារម្មណ៍របស់អ្នក និងអាចជួយក្នុងការទប់ទល់នឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត។
៣. ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ការចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យ
សម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យសេវាសហគមន៍មានសារៈសំខាន់នៅពេលដាក់ពាក្យទៅសាលាក្នុងក្តីស្រមៃ
របស់អ្នក។សម្រាប់មហាវិទ្យាល័យជាច្រើន បទពិសោធន៍ស្ម័គ្រចិត្ដរបស់អ្នកជាអាចផ្លូវបង្ហាញពី ការលះបង់របស់អ្នកចំពោះសហគមន៍របស់អ្នកក៏ដូចជាជួយអ្នកក្នុងការបង្កើតឱកាសចូលរៀនដ៏អស្ចារ្យមុនពេលការទទួលចុះឈ្មោះរបស់អ្នក។
៤. អត្ថប្រយោជន៍នៃការដាក់ពាក្យការងារ
សម្រាប់ការងារមួយចំនួនក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍អាចផ្តល់តម្លៃដល់អ្នកដឹកនាំសេវាកម្មសហគមន៍រួមទាំងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផងដែរ។ហេតុអ្វី?ជាការប្រសើរណាស់សេវាសហគមន៍របស់អ្នកប្រហែលជាបានបង្រៀនអ្នកនូវជំនាញដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់និយោជករបស់អ្នក។