អត្ថបទដោយ: សយ វឌ្ឍនា

ការរៀនភាសាបរទេសបានក្លាយជារឿងធម្មតានៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់។ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគឺជាគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុន។លើសពីនេះមនុស្សតែងតែធ្វើដំណើរពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀត។ខាងក្រោមនេះជាអត្ថ
ប្រយោជន៍ ទាំង១០ នៃការរៀនភាសាបរទេស។
១. បង្កើនថាមពលខួរក្បាល
២. ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការចងចាំ
៣. បង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើកិច្ចការច្រើន
៤. ធ្វើអោយចិត្តស្ងប់
៥. រក្សា​ចិត្ត​ឱ្យ​កាន់​តែ​មុត​មាំ​បាន​យូរ
៦. ពង្រឹងការសម្រេចចិត្ត
៧. ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើងភាសាកំណេីត
៨.ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការអនុវត្តនៅក្នុងផ្នែកសិក្សាផ្សេងទៀត
៩.បង្កើនជំនាញបណ្តាញ
១០.ផ្តល់ជម្រើសអាជីពកាន់តែប្រសើរ