កញ្ញា ឌុល សំអូន
ប្រធានលេខាធិការសិក្សា មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាសែនសុខ។

កញ្ញា ឌុល សំអូន ជាប្រធានលេខាធិការសិក្សា នៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាសែនសុខ។ គាត់បានចូលបម្រើការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ ជាលេខាធិការសិក្សា នៅថ្ងៃទី ១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2021។

ពេញមួយអាជីពរបស់គាត់ គាត់ជាមនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាម ប្តេជ្ញាចិត្ត និងលះបង់ចំពោះការងាររបស់គាត់។ គាត់ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធាន លេខាធិការសិក្សា នៅខែសីហា ឆ្នាំ 2023។ គាត់ក៏ត្រូវបានបម្រើការជាជំនួយការ នាយិការ សាខា និងជាមន្ត្រីបុគ្គលិកផងដែរ។

នាងបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច។