ខ្ញុំបាទឈ្មោះ ភិន ដ៉ារា។ ខ្ញុំទទួលបានសញ្ញាបត្រពីរផ្សេងគ្នា បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យ និងថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅ TEFL។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១១ ខ្ញុំបានបញ្ចប់ បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យ នៅវិទ្យាស្ថាន វ៉ាន់ដាគណនេយ្យ។ នៅក្នុងពេលនោះដែរ ខ្ញុំគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសក្រៅម៉ោង។ ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមអាជីពជាគ្រូបង្រៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា Aii ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥។ ដំបូងខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនក្រៅម៉ោងដែលមានរយះពេលជិតមួយ ឆ្នាំនៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា Aii។ បន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានក្លាយ គ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសពេញម៉ោងនៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា Aii។​ ​ខ្ញុំធ្វើការជាគ្រូ បង្រៀនភាសាអង់គ្លេស​ ជាងដប់ឆ្នាំមកហើយមកដល់ពេលនេះ។ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ខ្ញុំបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅផ្នែកបង្រៀន ភាសាអង់គ្លេសជាភាសាបរទេសនៅសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ដើម្បីបញ្ចប់គុណវុឌ្ឍិរបស់ខ្ញុំ។ លើសពីនេះទៅទៀតខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើបទបង្ហាញនៅ សន្និសិទ្ធ CamTESOL ប្រចាំឆ្នាំលើកទី ១៥ ស្តីពីការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស។ នៅថ្ងៃទី ២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៣ ខ្ញុំត្រូវបានតែងតាំង ជាប្រធានគ្រូ នៅសាខាម៉ៅសេទុង។ ក្នុងនាមជាអ្នកអប់រំខ្ញុំជឿរជាក់ថារាល់សិស្សទាំងអស់គឺមានសក្តានុពលនិងសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការរៀន ទាំងអស់គ្នាហើយជាអ្នកអប់រំត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការលើកទឹកចិត្តទៅលីសិស្សម្នាក់ៗឱ្យឈានដល់កំរិតសក្តានុពលរបស់គាត់។ក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនត្រូវចេះជំរុញឱ្យមានការកោតសរសើរឬលើកទឹកចិត្តចំពោះចំណេះដឹងដោយអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សចែករំលែកនិងធ្វើការជាក្រុម។សិស្សម្នាក់ៗគឺជាបុគ្គលតែមួយគត់ដែលមានរបៀបសិក្សាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ហើយវាគួរតែត្រូវបានគោរពនិងកោតសរសើរតាមរយៈសកម្មភាពបង្រៀនផ្សេងៗ។