បច្ចុប្បន្ន លោក វ៉ាន់ សុជា ជាប្រធានលេខាធិការសិក្សា នៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាសៀមរាប។ លោកមានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យអប់រំជាច្រើនឆ្នាំ។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស និងជាបេក្ខជនអនុបណ្ឌិតជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ។ លោកបានចាប់ផ្តើមអាជីពជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាលាឯកជនមួយក្នុងសៀមរាបក្នុងឆ្នាំ២០០២ ហើយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងការងារ លោកត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានសាខាសាលារៀនគ្រប់គ្រងពីរសាខា។ លើសពីនេះទៀត លោកបានចូលបំរើការងារនៅអង្គការមួយចំនួនដែលធ្វើលើវិស័យអប់រំ សុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទ ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ ការស្រាវជ្រាវ និងការអភិរក្សសត្វព្រៃនិងធនធានធម្មជាតិ។