លោក ឡាយ ថេង ជាប្រធានលេខាធិការ នៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាតាកែវ។ គាត់បានចូលបម្រើការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ នៅខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។ តាមរយះការងារជាមួយរដ្ឋបាល និង ការបង្រៀនជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមក គាត់ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយគណះកម្មាធិការសាលាដើម្បីធ្វើជាប្រធានលេខាធិការសិក្សា នៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាតាកែវ។ គាត់បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ លើជំនាញ ច្បាប់ និង កិច្ចការសាធារណះ ពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្ដនៃកម្ពុជា។