លោក ខុន សុក្រសាហុង ជាជំនួយការប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការសម្រាប់សេវារថយន្តសាលានៅក្រុមហ៊ុន MJQE ។
គាត់បានចូលរួមជាមួយ MJQE ក្នុងនាមជាសន្តិសុខក្នុងឆ្នាំ 2008។ បន្ទាប់មកគាត់បានដំឡើងឋានៈជាប្រធានអគារ សេវារថយន្តសាលាបឋម ជំនួយការអ្នកគ្រប់គ្រង ហើយនៅឆ្នាំ 2022 គាត់បានកាន់មុខតំណែងជាជំនួយការប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការសម្រាប់សេវារថយន្តសាលា។