លោក គឹមហាក់ បានចូលបម្រើការងារ ជាគ្រូបង្រៀនក្រៅម៉ោងនៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសាអេអាយអាយ សាខាម៉ៅសេទុងនៅចុងឆ្នាំ ២០១៦ បន្ទាប់មកលោកបានក្លាយជាគ្រូបង្រៀនពេញម៉ោងហើយបានផ្លាស់ទៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសាអេអាយអាយសាខាចោមចៅ។ ដោយសារតែបទពិសោធន៍ដ៏សំបូរបែបក្នុងការបង្រៀន ការប្តេជ្ញាចិត្តនិងវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់គាត់ត្រូវបានតំម្លើងឋានៈទៅជាប្រធានគ្រូនៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសាអេអាយអាយសាខាជ្រោយចង្វារ។

លោកគឹមហាក់ទទួលបានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកអប់រំពី វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស (IFL) ។