បច្ចុប្បន្ន អ្នកនាង​​ ផាន់ គីមហុង កំពុងកាន់តំណែងជា នាយិកានៅ មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាទូលគោក។
ដោយជឿជាក់លើការអប់រំតាំងពីវ័យក្មេង គាត់តែងតែជាសិស្សពូកែម្នាក់នៅក្នុងជីវិតជាយុវសិស្សរបស់គាត់។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ គាត់បានទទួលអាហារូបករណ៍ពីសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗចំនួនពីរ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបន្តបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង និងបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្តកម្ពុជា។ នៅចុងឆ្នាំ២០១៧ គាត់បានទទួលអាហារូបករណ៍មួយទៀតដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិភាគសេដ្ឋកិច្ច និងជំនួញនៅប្រទេជប៉ុន។
អ្នកនាង​​ គីមហុង បានចូលរួមជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៧ ដែលមានតួនាទីជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកភាសាអង់គ្លេស។ បន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីប្រទេសជប៉ុនវិញ គាត់បានបន្តការងាររបស់គាត់ជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅ មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ។ ដោយការខិតខំប្រឹងប្រែង និងការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់របស់គាត់ លោកស្រី គីមហុង ត្រូវបានគណៈគ្រប់គ្រងនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ តំឡើងតួនាទីជានាយិការ នៅថ្ងៃទី០១ ខែតុលាឆ្នាំ ២០២២។
គាត់តែងតែជឿជាក់ថាការអប់រំ មិនត្រឹមតែការរៀនឱ្យមានតែចំណេះដឹងមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាការយល់ដឹងពីរបៀបរបបជាមនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គមមួយផងដែរ។ គាត់សង្ឃឹមថា គាត់នឹងអាចបណ្តុះផ្នត់គំនិតមួយនេះទៅកាន់សិស្សម្នាក់ៗដើម្បីកា្លយជាធនធានមនុស្សដែលរឹងមាំ និងពេញលេញនៅក្នុងសង្គម។