បច្ចុប្បន្នលោក ផាន់ ផានិត គឺជាប្រធានគ្រូផ្នែកកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនៅ មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាម៉ៅសេទុង។ គាត់បានចាប់ផ្តើមអាជីពក្នុងវិស័យអប់រំអស់រយៈពេលជាង ៧ឆ្នាំមកហើយ។ កត្តាដែលជម្រុញឱ្យគាត់បន្តអាជីពមួយនេះក៏ព្រោះតែចំណង់ចំណូលចិត្ត និងជំនឿជឿជាក់ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលយុវជនជំនាន់ក្រោយ។ គាត់មានមោទកភាពដែលបានឃើញភាពរីកចម្រើនរបស់យុវជន ជំនាន់ក្រោយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលនឹងកំពុងរៀននូវអ្វីដែលពួកគេស្រឡាញ់ និងត្រូវការនៅពេលអនាគត។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ លោកជឿជាក់ថាកុមារកម្ពុជានៅសតវត្សរ៍ទី២១ ពិតជាចាំបាច់ត្រូវរៀន និងពង្រឹងសមត្ថភាពឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យា ជាពិសេសផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាក្នុងវិស័យអប់រំ។ នេះហើយជាមូលហេតុចម្បងដែលលោក ផាន់ ផានិត បានកំណត់ថាការពង្រឹងសមត្ថភាពឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាក្នុងវិស័យអប់រំ ជាគោលដៅមួយក្នុងអាជីពរបស់គាត់នៅ មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ ផងដែរ។