លោក សាំង រិទ្ធិ ជា នាយករង នៅ មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខា ម៉ៅសេទុង។ លោក បាន បញ្ចប់ ការសិក្សា ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកអប់រំ (បង្រៀនភាសារអង់គ្លេស) នៅ សកលវិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្រ្ត កម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ២០១៤។ បច្ចុប្បន្នលោកកំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលធុរកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្ត។

លោក បាន ចាប់ផ្តើម អាជីព របស់លោក នៅក្នុង វិស័យ អប់រំ នៅ មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ ក្នុងឆ្នាំ២០១២។ ដោយសារ ការ ចូលចិត្ត ការ ខិតខំ ប្រឹងប្រែង ជាមួយ នឹងការ ប្តេជ្ញាចិត្ត យ៉ាង មុតមាំ គាត់ បាន ក្លាយជា ប្រធានគ្រូ នៅឆ្នាំ២០១៩ និងក្លាយជានាយករង នៅ មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខា ម៉ៅសេទុង នៅឆ្នាំ២០១២។

គាត់ ជឿយ៉ាង មុតមាំ ថា ការអប់រំ គឺជា កូនសោរ ទ្វារ ដែល នាំ ទៅកាន់ អនាគត ល្អ ប្រសើរ ហើយ សិស្ស គ្រប់រូប ស័ក្តសម នឹង ទទួល បាន ការ អប់រំ មួយ ដែលល្អ។