លោក សិលា ប្រាក់ បច្ចុប្បន្ន​កំពុង​បម្រើការ​ជា​ប្រធានគ្រូបង្រៀន​ភាសាអង់គ្លេស នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​ភាសា អេ​ អាយ អាយ សាខា​ទួលគោក។

លោក សិលា បានចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់គាត់ក្នុងវិស័យអប់រំជាគ្រូបង្រៀន​ភាសាអង់គ្លេស នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៤។ “ក្នុងភាសាខ្មែរគ្រូបង្រៀន​មានន័យត្រង់ថាធ្វើជាគំរូ “។ «សិស្ស​រៀន​បាន​លឿន​ដោយ​ការ​សង្កេត​មើល​អ្វី​ដែល​យើង​ជា​គ្រូ​កំពុង​ធ្វើ។ ប្រសិនបើអ្នកមកបង្រៀនយឺត អ្នកនឹងមិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេឱ្យមកទាន់ពេលវេលានោះទេ។ ការគោរពពេលវេលាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការស្ទើរតែទាំងអស់ ហើយវាបានក្លាយជាបទដ្ឋានសម្រាប់ទាំងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក និងពិភពលោក។ ដូច្នេះ​ការ​ផ្ទេរ​ចំណេះដឹងនិង​ជំនាញ​​​ មិន​គ្រប់គ្រាន់​ដើម្បី​ជួយ​សិស្ស​ឱ្យ​ភ្លឺ​ស្វាង​ទៅ​ថ្ងៃ​អនាគត​នោះ​ទេ។ យើង​ត្រូវ​តែ​រៀបចំ​ឱ្យ​ពួក​គេ​ត្រៀម​ខ្លួន​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​អ្នក​ដទៃ​ឱ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព»។

នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ លោក សិលា បានចាប់ផ្តើមការងារជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស នៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ​ អាយ អាយ សាខាទួលគោក កន្លែងដែលលោកបានដឹងថាការបង្រៀនមិនមែនគ្រាន់តែជាអាជីពប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់លោកផងដែរ។ គាត់ជឿជាក់ថាគាត់អាចផ្តល់នូវឥទ្ធិពលវិជ្ជមាន​ និងរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលថ្នាក់ដឹកនាំមានចក្ខុវិស័យដូចគ្នា។ ដោយមានការជឿជាក់ ការតាំងចិត្ត និងការលះបង់យ៉ាងមុតមាំ លោកត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស នៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ​ អាយ អាយ សាខាទួលគោក នៅថ្ងៃទី ១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២។

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ លោកបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់ក្នុងវិស័យអប់រំ គាត់បានបញ្ចប់ការបណ្តុះបណ្តាល TESOL ជាមួយ TESOL House នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២២។