លោក​ ​ហាក់​ ​សីហា​ ​បច្ចុប្បន្ន​គឺជា​ប្រធាន​លេខាធិការ​អប់រំនៃ​មជ្ឈមណ្ឌលភាសា​ ​អេ​ ​អាយ​ ​អាយ​ សាខាផ្សារថ្មី។

កើតក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ១៩៩៤ និងបានចូលបម្រើការងារនៅ មជ្ឈមណ្ឌលភាសា​ ​អេ​ ​អាយ​ ​អាយ ចាប់ពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលមានតួនាទីជាលេខាធិការអប់រំម្នាក់ ទទួលបន្ទុកក្នុងការជួយសម្រួលកិច្ចការរដ្ឋបាលដល់ផ្នែកការិយាល័យសិក្សា។​ ស្ថិតក្នុងអំឡុងពេលនៃការអនុវត្តការងារ លោកបានខិតខំប្រឺងប្រែងបំពេញការងាររបស់លោកយ៉ាងហ្មត់ចត់ ប្រកបដោយការប្ដេជ្ញាចិត្ត ការលះបង់ខ្ពស់ចំពោះការងារ។

ដោយ​មើលឃើញ​ពីការ​លះបង់​ ​ការប្តេជ្ញាចិត្ត​ ​ភាព​អត់ធ្មត់​ ​និងភាព​ស្មោះត្រង់​ក្នុងការ​បំពេញ​ការងារ លោក​ត្រូវ​បាន​តំឡើង​តួនាទីជា​ប្រធាន​លេខាធិការអប់រំ​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌលភាសា​ ​អេ​ ​អាយ​ ​អាយ​ សាខា​ផ្សារថ្មី​ ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី០១​ ​ខែវិច្ឆិកា​ ​ឆ្នាំ២០១៩។​ សព្វថ្ងៃលោកក៏មានទួនាទីជាលេខាផ្ទាល់របស់នាយកសាខា និង​ជាមន្ត្រីបុគ្គលិកផងដែរ។

លោកទទួលបានបរិញ្ញាបត្រ​ផ្នែក​ភាសាអង់គ្លេសក្នុង​ឆ្នាំ២០១៧ ពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង។