ខ្ញុំឈ្មោះខឹម សុភាព​ជា​ប្រធាន​លេខាធិការ​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌលភាសា​ ​អេ​ ​អាយ​ ​អាយ​ ​នៅសាខាទួលគោក។​ ខ្ញុំ​បាន​ចាប់ផ្តើម​បម្រើ​ការងារ​ជា​លេខាធិការ​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌលភាសា​ ​អេ​ ​អាយ​ ​អាយ​ ​ក្នុងឆ្នាំ២០១៥។​ ដោយសារ​តែ​ការ​លះបង់​ទាំង​កម្លាំង​កាយ​កម្លាំងចិត្ត​ ​និងការប្តេជ្ញា​ ​ព្រមទាំង​ការ​យកចិត្ត​ទុកដាក់​ចំពោះ​ការងារ​ ខ្ញុំ​ក៏ត្រូវ​បាន​គណៈ​គ្រប់គ្រង​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌលភាសា​ ​អេ​ ​អាយ​ ​អាយ​ ​តម្លើងតួនាទី​ ​ជាប្រធាន​ ​លេខាធិការ​ក្នុងឆ្នាំ២០១៨។​

ខ្ញុំ​បញ្ចប់​ការសិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​បៀលប្រាយ​ ​ឯកទេស​ខាង​បង្រៀន​ភាសា​ អង់គ្លេស​ជាភាសាទី២​ក្នុងឆ្នាំ២០១៤។​