កញ្ញា ឆិម ស្រីណាំ ជាប្រធានលេខាធិការ នៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាជ្រោយចង្វារ។ តាមរយៈការលះបង់ ការតាំងចិត្ត ការអត់ធ្មត់ និងភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការងាររបស់កញ្ញា កញ្ញាត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានលេខាធិការ នៅថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២។

កញ្ញបានចូលបម្រើការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ ជាលេខាធិការ នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។

កញ្ញាបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា ពីសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្ត្រ។