លោក ស៊ីម វណ្ណនី ជាអ្នកអប់រំដែលមានបទពិសោធ និងការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្ពស់ ដែលបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងកាន់តំណែងជា នាយករងនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាខេត្តតាកែវ។ តួនាទីនេះបង្ហាញពីការបន្តរីកចម្រើន និងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នខាងលើ។ ក្នុងឋានៈជានាយករងសាខា លោក វណ្ណនី បំពេញភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យលើប្រតិបត្តិការរួម និងការអភិវឌ្ឍរបស់សាលា។
លោក ស៊ីម វណ្ណនី មានប្រវត្តិសិក្សាជ្រៅជ្រះ ដែលជាចលករនៃសមត្ថភាពដឹកនាំរបស់លោក។ លោកបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង។
លើសពីនេះ លោក វណ្ណនី ទទួលបានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស (TEFL) ពីវិទ្យាស្ថានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជា។ សញ្ញាបត្រនេះជាបច្ច័យឱ្យគាត់នូវការយល់ដឹងយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីភាសា និងអក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស ដែលអាចធ្វើឱ្យគាត់អាចទំនាក់ទំនង និងអនុវត្តជោគជ័យក្នុងការងារសិក្សាធិការ។
លទ្ធផលការងាររបស់លោក វណ្ណនី សម្រេចបាននៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ គឺមានច្រើនមិនអាចគណនាបាន ហើយលោកនៅតែបន្តជម្រុញ និងលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនដើម្បីក្លាយជាធនធានល្អសម្រាប់សង្គមជាតិ។