លោក ជួន វុទ្ធីរ៉ូ គឺជាប្រធានគ្រូភាសាអង់គ្លេស នៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសាអេអាយ សាខាសាខាម៉ៅសេទុង។ គាត់បានចាប់ផ្តើមធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសាអេអាយ ជាគ្រូបង្រៀនពេញម៉ោងនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០១៧ ។ ដោយសារការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ ការលះបង់ និងមនសិការខ្ពស់ គាត់ត្រូវបានតំឡើងឋានៈជាប្រធានគ្រូភាសាអង់គ្លេសនៅដើមឆ្នាំ ២០២០ ។

លោកជួនវុទ្ធីរ៉ូបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនៅឆ្នាំ ២០១៥ និងវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនៅឆ្នាំ ២០១៧។ តាមទស្សនវិស័យរបស់គាត់ ការអប់រំគឺជាគន្លឹះដើម្បីគាស់រំលើងភាពច្នៃប្រឌិត ការបញ្ចេញនូវសក្តានុពល និងការលើកកម្ពស់ភាពវិជ្ជមាន។