ផ្នែកលេខាធិកាអប់រំ​ជាផ្នែកមួយ​ដែលទទួលខុសត្រូវ​ក្នុងការ​ផ្តល់សេវាកម្ម​ដល់​ការិយាល័យសិក្សា​ដូចជា​ ប្រមូល​បញ្ជី​វត្តមានសិស្ស​ ​ផ្តល់ព័ត៌មាន​ទូទៅ​របស់​សាលា​តាមរយៈ​ទូរសព្ទ​ ​ទុកដាក់​ឯកសារ​ រៀបចំ​សម្ភារ​បង្រៀន​ ​រៀបចំ​សម្ភារ​ផ្គត់ផ្គង់​ក្នុងការបង្រៀន​ ​និងសេវាកម្ម​ការិយាល័យសិក្សា​ផ្សេងៗទៀត។​