អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី

ស្ថាបនិក ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងអគ្គនាយកប្រតិបត្តិ

គួច ផល
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

គួច អាឡិច
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោកជំទាវ អុឹង លីហុង
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក គង់ វ៉ារ៉ា

អភិបាលឯករាជ្យ