អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី
ស្ថាបនិក ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងអគ្គនាយកប្រតិបត្តិ

គួច អាឡិច
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

គួច ផល
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ចូវ វុទ្ធី
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោកជំទាវ អ៊ឹង លីហុង
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល