ដំណើរកំសាន្តលេីកទី ៤៥នៃ មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយទៅកាន់ រមណីយដ្ឋានបឹងសំរិទ្ធ

ដំណើរកំសាន្តលេីកទី ៤៥នៃ មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយទៅកាន់ រមណីយដ្ឋានបឹងសំរិទ្ធគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏រីករាយ និងសម្បូរបែបសម្រាប់អ្នកចូលរួមជាង ១៧០០នាក់ ដែលបានទៅលេងកន្លែងនោះ ហើយមានឱកាសស្វែងយល់ពីកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងអាហារក្នុងស្រុក។ លើសពីនេះ ពួកគេបានបង្កើនមិត្តភាពជាមួយមិត្តភក្តិ និងគ្រូបង្រៀនរបស់ពួកគេ។

កម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី៤៤ ទៅកាន់​រមណីយដ្ឋាន កំពូលពេជ្រ (អន្លង់ភ្ញៀវ)

សិស្សានុសិស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ មានដំណេីរទស្សនកិច្ចសិក្សារទៅកាន់រមណីយដ្ឋានកំពូលពេជ្រនៅថ្ងៃទី ០៣​ ខែ​ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២។​ នេះគឺជាដំណេីរកំសាន្តដែលសិស្សទាំងអស់រង់ចាំជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ដំណេីរកំសាន្តលេីកទី ៤៤ នេះនឹងនាំសិស្សសរុបជាង ១៦០០ នាក់ ទៅស្វែងរកបទពិសោធន៍ថ្មីបន្ថែមទៀត ដោយសារពួកគេនឹងមានឳកាសស្គាល់មិត្តភក្តិថ្មី រៀនពីអ្វីដែលថ្មី និងស្គាល់កន្លែងថ្មី។

ដំណើរកំសាន្តលេីកទី ៤៣នៃ មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយទៅកាន់ កសិទេសចរណ៍ ម៉ុង ឫទ្ធី សែនជ័យ

ដំណើរកំសាន្តលេីកទី ៤៣នៃ មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយទៅកាន់ កសិទេសចរណ៍ ម៉ុង ឫទ្ធី សែនជ័យ គឺជាបទពិសោធន៍ដ៏រីករាយ និងសម្បូរបែបសម្រាប់អ្នកចូលរួមជាង ១៥០០នាក់ ដែលបានទៅលេងកន្លែងនោះ ហើយមានឱកាសស្វែងយល់ពីកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព អាហារក្នុងស្រុក ហើយថែមទាំងបានជួបជាមួយជួបសត្វដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួន។