កិច្ចប្រជុំ​តម្រង់ទិស​សម្រាប់​វគ្គសិក្សា​ថ្មី​ ​(ឆ្នាំទី ១៨ វគ្គ ៧៤)​

មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ បានបញ្ចប់ឆ្នាំទី ១៨ វគ្គ ៧៤ ការតំរង់ទិសវគ្គថ្មីនៅថ្ងៃទី ០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២។ វត្តមានរបស់អ្នកឧកញ៉ា ម៉េងលី ជេ គួច ស្ថាបនិក ប្រធាន និងនាយកប្រតិបត្តិបានបន្ថែមភាពរំភើបចំពោះកិច្ចប្រជុំដែលគាត់បានចែករំលែកទស្សនៈវិស័យ…

Details