មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី SOGO Grand Launching ។ SOGO ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ជូននូវសេវាកម្ម និងកម្មវិធីដែលណែនាំសិស្សានុសិស្សកម្ពុជាឱ្យដឹងពីឥទ្ធិពលវិជ្ជមាននៃការសិក្សា ការរស់នៅ និងការធ្វើដំណើរក្រៅប្រទេសទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួនដូចជា សហរដ្ឋអាមេរិក ចក្រភពអង់គ្លេស កាណាដា អូស្ត្រាលី អឺរ៉ុប និងអាស៊ី។