អបអរសាទរដល់ម្ចាស់ជ័យលាភីទាំងអស់ នៃកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងការសរសេរតែងសេចក្ដីម៉េងលីជេគួចលើកទី2។ លទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យនេះ កើតមានឡើងពី ចំណេះដឹង ជំនាញ ការខិតខំប្រឹងប្រែង ការតាំងចិត្ត និងការលះបង់ពេលវេលាផ្ទាល់តែម្ដង។ យើងពិតជាមានមោទនភាពចំពោះប្អូនៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នា។