កិច្ចប្រជុំទូទៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ និងសិក្ខាសាលាអប់រំស្តីពីអភិបាលកិច្ច និងភាពជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកអប់រំក្នុងសម័យទំនើបជាមួយសហព័ន្ធសេវាអប់រំនៅកម្ពុជា។