មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ បង្រៀនភាសាអង់គ្លេស ភាសាចិន ភាសាថៃ និងបុគ្គលិកផ្សេងទៀត នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី15 ខែមករា ឆ្នាំ2022 ក្នុងសាលប្រជុំ Sov Hong Kuy អគារ Lim Kim Noy សាខាម៉ៅសេទុង ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាទូទៅ ក៏ដូចជាផ្តល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗជូនពួកគេផងដែរ។ វិធីសាស្រ្តបើកជំហរបានលើកទឹកចិត្តដល់គ្រូបង្រៀន និងបុគ្គលិកទាំងអស់ឱ្យបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រឈម និងបញ្ហាទូទៅ។ លោក ឡាយ សុភា ដែលជាប្រធាននៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ បានកោតសរសើរដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងបុគ្គលិកទាំងអស់ចំពោះការលះបង់ និងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេនៅចុងបញ្ចប់ការប្រជុំកិច្ចពិភាក្សានេះ។