ដំណើរកំសាន្តលេីកទី ៤៣នៃ មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយទៅកាន់ កសិទេសចរណ៍ ម៉ុង ឫទ្ធី សែនជ័យ គឺជាបទពិសោធន៍ដ៏រីករាយ និងសម្បូរបែបសម្រាប់អ្នកចូលរួមជាង ១៥០០នាក់ ដែលបានទៅលេងកន្លែងនោះ ហើយមានឱកាសស្វែងយល់ពីកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព អាហារក្នុងស្រុក ហើយថែមទាំងបានជួបជាមួយជួបសត្វដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួន។