នៅថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ បានរៀបចំកម្មវិធីណែនាំគ្រូថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំទី១៨ វគ្គ៧៥។
លោក សុភា ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ បានរៀបចំកម្មវិធីណែនាំគ្រូថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំទី១៨ វគ្គ៧៥។ ចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងមានសារៈសំខាន់ចាប់តាំងពីពួកគេបង្កើតមូលដ្ឋានសម្រាប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងបន្ទាប់។ បើគ្មានការតំរង់ទិស បុគ្គលិកថ្មីពេលខ្លះមានអារម្មណ៍មិនស្រួលក្នុងមុខតំណែងថ្មីរបស់គាត់ ហើយចំណាយពេលយូរដើម្បីឈានដល់សក្តានុពលពេញលេញរបស់គាត់។ វាផ្តល់ឱ្យនិយោជិតថ្មីនូវព័ត៌មានសង្ខេប និងត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើឱ្យគាត់កាន់តែមានផាសុកភាពក្នុងការធ្វើការជាមួយក្រុម លើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកឱ្យមានទំនុកចិត្ត និងជួយពួកគេឱ្យសម្របខ្លួនទៅនឹងការងារបានលឿនជាងមុន ដើម្បីរួមចំណែកឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។

គណៈគ្រប់គ្រងក៏បានឆ្លៀតយកឱកាសដើម្បីកោតសរសើរ និងទទួលស្គាល់នូវការលះបង់ និងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់សាស្រ្តាចារ្យ និងបុគ្គលិករបស់ខ្លួន ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែង និងតែងតែគាំទ្រដល់ស្ថាប័ន។