សន្និសីទការបង្រៀនលើកទី៩នៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ អំពីការផ្លាស់ប្តូរការអប់រំ

មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ បានកោះប្រជុំជាសន្និសីទដ៏សំខាន់ និងលេចធ្លោមួយរបស់ខ្លួន សន្និសីទការបង្រៀន អេ អាយ អាយ លើកទី 9 នៅថ្ងៃទី ១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២២ ដែលបានប្រារព្ធឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញ និងទៅដល់ខេត្តសៀមរាប ប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់ក្រោមប្រធានបទ ‘’ការផ្លាស់ប្តូរការអប់រំ’’ ឱកាសបំបែក សម្រាប់ការអប់រំស្មើភាពនិងរួមបញ្ចូលសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។

សន្និសីទបាននាំសមាជិកនៃអ្នកសិក្សា និងបណ្តាញគ្រូបង្រៀន រួមទាំងគ្រូបង្រៀន ពីសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង និងមូលនិធិកុមារកម្ពុជា ទាំងអស់គ្នា ដើម្បីដោះស្រាយនិន្នាការចុងក្រោយ និងបញ្ហាប្រឈមប្រចាំថ្ងៃក្នុងវិស័យអប់រំ។

ការធ្វើបទបង្ហាញបានផ្តល់នូវការយល់ដឹងប្លែកៗអំពីរបៀបគាំទ្រអ្នកសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនបន្ទាប់ពីជំងឺរាតត្បាត វិធីសាស្រ្តពិសេស និងឱកាសដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ ភាពចម្រុះនៃវប្បធម៌ និងការអប់រំរួមបញ្ចូលឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍន៍អ្នកសិក្សាពេញមួយជីវិត។

<img class=”aligncenter size-full wp-image-16071″ src=”https://www.aii.edu.kh/wp-content/uploads/2022/10/DSC05056.jpg” alt=”” width=”850″ height=”450″ /><img class=”aligncenter size-full wp-image-16084″ src=”https://www.aii.edu.kh/wp-content/uploads/2022/10/IMG_0142.jpg” alt=”” width=”850″ height=”450″ /><img class=”aligncenter size-full wp-image-16078″ src=”https://www.aii.edu.kh/wp-content/uploads/2022/10/DSC05649.jpg” alt=”” width=”850″ height=”450″ /><img class=”aligncenter size-full wp-image-16076″ src=”https://www.aii.edu.kh/wp-content/uploads/2022/10/DSC05508.jpg” alt=”” width=”850″ height=”450″ /><img class=”aligncenter size-full wp-image-16077″ src=”https://www.aii.edu.kh/wp-content/uploads/2022/10/DSC05569.jpg” alt=”” width=”850″ height=”450″ /><img class=”aligncenter size-full wp-image-16073″ src=”https://www.aii.edu.kh/wp-content/uploads/2022/10/DSC05245.jpg” alt=”” width=”850″ height=”450″ /><img class=”aligncenter size-full wp-image-16074″ src=”https://www.aii.edu.kh/wp-content/uploads/2022/10/DSC05285.jpg” alt=”” width=”850″ height=”450″ /><img class=”aligncenter size-full wp-image-16075″ src=”https://www.aii.edu.kh/wp-content/uploads/2022/10/DSC05392.jpg” alt=”” width=”850″ height=”450″ /><img class=”aligncenter size-full wp-image-16085″ src=”https://www.aii.edu.kh/wp-content/uploads/2022/10/IMG_0195.jpg” alt=”” width=”850″ height=”450″ /><img class=”aligncenter size-full wp-image-16087″ src=”https://www.aii.edu.kh/wp-content/uploads/2022/10/IMG_2425.jpg” alt=”” width=”850″ height=”450″ /><img class=”aligncenter size-full wp-image-16072″ src=”https://www.aii.edu.kh/wp-content/uploads/2022/10/DSC05170.jpg” alt=”” width=”850″ height=”450″ /><img class=”aligncenter size-full wp-image-16081″ src=”https://www.aii.edu.kh/wp-content/uploads/2022/10/DSC05781.jpg” alt=”” width=”850″ height=”450″ /><img class=”aligncenter size-full wp-image-16080″ src=”https://www.aii.edu.kh/wp-content/uploads/2022/10/DSC05734.jpg” alt=”” width=”850″ height=”450″ /><img class=”aligncenter size-full wp-image-16079″ src=”https://www.aii.edu.kh/wp-content/uploads/2022/10/DSC05698.jpg” alt=”” width=”850″ height=”450″ /><img class=”aligncenter size-full wp-image-16082″ src=”https://www.aii.edu.kh/wp-content/uploads/2022/10/DSC05788.jpg” alt=”” width=”850″ height=”450″ /><img class=”aligncenter size-full wp-image-16083″ src=”https://www.aii.edu.kh/wp-content/uploads/2022/10/DSC05800.jpg” alt=”” width=”850″ height=”450″ />