មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ បានបញ្ចប់ឆ្នាំទី ១៨ វគ្គ ៧៤ ការតំរង់ទិសវគ្គថ្មីនៅថ្ងៃទី ០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២។ វត្តមានរបស់អ្នកឧកញ៉ា ម៉េងលី ជេ គួច ស្ថាបនិក ប្រធាន និងនាយកប្រតិបត្តិបានបន្ថែមភាពរំភើបចំពោះកិច្ចប្រជុំដែលគាត់បានចែករំលែកទស្សនៈវិស័យ បេសកកម្ម និងផែនការឆ្ពោះទៅមុខ។ វត្តមានរបស់សមាជិកគណៈកម្មាធិការ ចូលរួមចំនួន៣៦០ នាក់ រួមមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ និងសមាជិកគណៈកម្មាធិការទូទៅត្រូវបានកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំង។