កាលពី​ថ្ងៃទី៨​ ​ខែសីហា​ ​ឆ្នាំ២០១៨​ ​លោកប្រធាន​ ​ឡាយ​ ​សុភា​ ​ដែលជាប្រធាន​ ​មជ្ឈមណ្ឌលភាសា​ ​អេ​ ​អាយ​ ​អាយ​ ​បាន​ចែករំលែក​នូវ​ចំណេះដឹង​ដ៏​មាន​តំលៃ​ ​និងគួរឱ្យ​ស្ងប់ស្ងែង​ក្នុងការ​សរសេរ​ប្រវតិ្តរូប​សងេ្ខប​និង​ ​Cover​ ​Letter​ ​ទៅគណៈ​គ្រប់គ្រង​សាលា។​ ​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​នេះ​ បាន​ធ្វើឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ដើម្បី​បង្កើន​ជំនាញ​សរសេរ​ដល់​អ្នក​ចូលរួម​ទាំងអស់។​ ​ដោយ​មាន​ការ​យកចិត្ត​ទុកដាក់​ខ្ពស់​ អ្នកចូលរួម​ទាំងអស់​បាន​កត់ត្រា​នូវ​ព័ត៌មាន​សំខាន់ៗ​ដ៏​មាន​ប្រយោជន៏។​

cv-1

cv-2

cv

cv-5

cv-4