ប្រតិបតិ្តពិន្ទុ

ប្រតិបតិ្តពិន្ទុ​ផ្លូវការ​ ​ឬ​ បណ្ណ័​ចុះឈ្មោះ​ចូលរៀន​ត្រូវបាន​ចេញ​ដោយ​ផ្នែក​រដ្ឋបាល​ហើយ​មាន​ហត្ថលេខា​របស់​អ្នក​ចុះឈ្មោះ​ ​និងចុះបញ្ជី​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល។​ ​តម្លៃ​សម្រាប់​ប្រតិបតិ្តពិន្ទុ​ផ្លូវការ​ ​ឬ​ បណ្ណ័​ចុះឈ្មោះ​ចូលរៀន​គឺ​ ​៥ ដុល្លា។​ ​ដើម្បី​ស្នើសុំ​ប្រតិបតិ្តពិន្ទុ​ ​ឬ​ បណ្ណ័​ចុះឈ្មោះ​ចូលរៀន​សិស្ស​ត្រូវ​បំពេញ​ទម្រង់​បែបបទ​ ​និងបញ្ជូន​ទៅផ្នែក​រដ្ឋបាល​ក្នុងម៉ោង​ធ្វើការ។​

ម៉ោងធ្វើការ
ថ្ងៃច័ន្ទ​ ដល់​ ថ្ងៃសុក្រ​
0៧:00 ព្រឹក – ០៧:00 លា្ងច

ថ្ងៃសៅរ៍
0៧:00 ព្រឹក – 0៥:៣0 លា្ងច

តើបណ្ណ័ចុះឈ្មោះ​ចូលរៀន​គឺជាអ្វី?​
បណ្ណ័ចុះឈ្មោះ​ចូលរៀន​គឺជា​លិខិត​ផ្លូវការ​ពី​មជ្ឈមណ្ឌលភាសា​ ​អេ​ ​អាយ​ ​អាយ ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់ពី​ព័ត៌មាន​សិក្សា​លម្អិត​មួយចំនួន​ ​ប៉ុន្តែ​មិនរាប់​បញ្ជូល​ពីការ​ចុះឈ្មោះ​ចូលរៀន​បច្ចុប្បន្ន​ កាលបរិច្ឆេទ​ចូលរៀន​ ​និងការចុះឈ្មោះ​ចូលរៀន​វគ្គមុន។​​ ល។

មូលហេតុ​ដែល​សិស្ស​ស្នើសុំ​បណ្ណ័​ចុះឈ្មោះ​ចូលរៀន​ គឺដើម្បី​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​ការធានា​រ៉ាប់រង​រថយន្ត​ ​(ការបញ្ចុះតម្លៃ​សំរាប់​សិស្ស​ពូកែ)​ ​ការពន្យារ​ពេល​ប្រាក់​កម្ចី​ របាយការណ៍​របស់​អ្នក​ចុះឈ្មោះ​ចូលរៀន​ ​(សម្រាប់ពាក្យ​ស្នើសុំ​ធម្មតា)​ ​ការថែទាំកុមារ។​ ​ល។​