កម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេស
Pre-kid Program តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
កម្រិតសិក្សា ត្រីមាស ឆមាស 100​​ ម៉ោង/ត្រីមាស
200​​ ម៉ោង/ឆមាស
Pre-kid 1 – Pre-kid 4 $305 $610
Kid Program តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
កម្រិតសិក្សា ត្រីមាស ឆមាស 100​​ ម៉ោង/ត្រីមាស
200​​ ម៉ោង/ឆមាស
Kid Starter – Kid 4 $305 $610
Kid 5 – Kid 9 $305 $610
Kid 10 – Kid 12 $330 $660
GEP តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
កម្រិតសិក្សា ពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង ពេញម៉ោង
100​ ម៉ោង
ក្រៅម៉ោង
50​ ម៉ោង
Starter $190 $140
Intro 1 – 3 $210 $160
Level 1 – 3 $230 $180
Level 4 – 6 $250 $190
Level 7a – 7b – 8 $290 $220
Level 9a – 9b – 10 $300 $230
Level 11a – 11b – 12 $300 $230
TOEFL Prep Course តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
$250 ក្រៅម៉ោង
50 ម៉ោង
Diploma Program តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
(ឆមាស)
Diploma in Business English
(Term 1 – Term 4)
$190 50 ថ្ងៃ
កាលវិភាគ
(ចន្ទ​-សុក្រ)
ថ្នាក់ចន្ទ​ ដល់សុក្រ
ពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង
08:00 am – 10:30 am
02:00 pm – 04:30 pm
05:30 pm – 07:45 pm
08:00 am – 09:00 am
09:30 am – 10:30 am
02:00 pm – 03:00 pm
03:30 pm – 04:30 pm
05:30 pm – 06:30 pm
06:45 pm – 07:45 pm

 

កម្មវិធីសិក្សាចិន
កម្រិតសិក្សា តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
ពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង
C-Starter 1 & 2 $160
(100 ម៉ោង)
$110
(50​ ម៉ោង)
C-Level 1 – 3 $180
(100 ម៉ោង)
$140
(50 ម៉ោង)
C-Level 4 – 6 $200
(100 ម៉ោង)
$150
(50 ម៉ោង)
C-Level 7 – 9 $210
(100 ម៉ោង)
$160
(50 ម៉ោង)
C-Level 10 – 12 $240
(100 ម៉ោង)
$170
(50 ម៉ោង)
ថ្នាក់ចន្ទ​ ដល់សុក្រ ពេញម៉ោង ក្រោម៉ោង
8:00am-10:30am
2:00pm-4:30pm
5:30pm-7:45pm
8:00am – 9:00am
9:30am – 10:30am
2:00pm – 3:00pm
3:30pm – 4:30pm
05:30 pm – 06:30 pm
06:45 pm – 07:45 pm
ថ្នាក់ចុងសប្ដាហ៍ ពេញម៉ោង
ថ្ងៃសៅរ៍
02:00 pm – 05:00 pm
ថ្ងៃអាទិត្យ
08:00 am – 11:00 am
កម្មវិធីសិក្សាភាសាថៃ
កម្រិតសិក្សា តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
ពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង
Level 1 – 2 $140
(100​ ម៉ោង)
$90
(50 ម៉ោង)
Level 3 – 4 $150
(100 ម៉ោង)
$95
(50 ម៉ោង)
Level 5 – 6 $160
(100 ម៉ោង)
$110
(50 ម៉ោង)
ថ្នាក់ចន្ទ​ ដល់សុក្រ ពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង
05:30 pm – 07:45 pm 05:30 pm – 06:30 pm
06:45 pm – 07:45 pm