កម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេស
Pre-kid Program តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
កម្រិតសិក្សា ត្រីមាស ឆមាស 100​​ ម៉ោង/ត្រីមាស
200​​ ម៉ោង/ឆមាស
Pre-kid 1 to Pre-kid 4 $290 $580
Kid Program តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
កម្រិតសិក្សា ត្រីមាស ឆមាស 100​​ ម៉ោង/ត្រីមាស
200​​ ម៉ោង/ឆមាស
Kid 1 to Kid 9 $290 $580
Kid 10 to Kid 12 $310 $620
GEP តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
កម្រិតសិក្សា ពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង ពេញម៉ោង
100​ ម៉ោង
ក្រៅម៉ោង
50​ ម៉ោង
Starter $170 $125
Intro 1 – 3 $190 $140
Level 1 – 3 $210 $160
Level 4 – 6 $230 $170
Level 7a – 7b – 8 $260 $200
Level 9a – 9b – 10 $270 $210
Level 11a – 11b – 12 $270 $210
TOEFL Prep Course តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
ពេញម៉ោង Part-time ពេញម៉ោង
100​ ម៉ោង
ក្រៅម៉ោង
50 ម៉ោង
$290 $230
AEP តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
កម្រិតសិក្សា ពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង ពេញម៉ោង
100​ ម៉ោង
ក្រៅម៉ោង
50​ ម៉ោង
AEP 1 – AEP 4 $270 $210
AEP 5 – AEP 8 $290 $220
Diploma Program តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
(ឆមាស)
Diploma in Business English
(Term 1 – Term 4)
$190 50 ថ្ងៃ
កាលវិភាគ
(ចន្ទ​-សុក្រ)
ថ្នាក់ចន្ទ​ ដល់សុក្រ
ពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង
08:00 am – 10:30 am
02:00 pm – 04:30 pm
05:30 pm – 07:45 pm
08:00 am – 09:00 am
09:30 am – 10:30 am
02:00 pm – 03:00 pm
03:30 pm – 04:30 pm
05:30 pm – 06:30 pm
06:45 pm – 07:45 pm

 

កម្មវិធីសិក្សាចិន
កម្រិតសិក្សា តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
ពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង
Starter $150
(100 ម៉ោង)
$100
(50​ ម៉ោង)
Intro 1 – Intro 4 $160
(100 ម៉ោង)
$100
(50 ម៉ោង)
Level 1 – 3 $170
(100 ម៉ោង)
$125
(50 ម៉ោង)
Level 4 – 6 $185
(100 ម៉ោង)
$140
(50 ម៉ោង)
Level 7 – 9 $200
(100 ម៉ោង)
$150
(50 ម៉ោង)
Level 10 – 12 $220
(100 ម៉ោង)
$160
(50 ម៉ោង)
ថ្នាក់ចន្ទ​ ដល់សុក្រ ពេញម៉ោង ក្រោម៉ោង
05:30 pm – 07:45 pm 05:30 pm – 06:30 pm
06:45 pm – 07:45 pm
ថ្នាក់ចុងសប្ដាហ៍ ពេញម៉ោង
ថ្ងៃសៅរ៍
02:00 pm – 05:00 pm
ថ្ងៃអាទិត្យ
08:00 am – 11:00 am
កម្មវិធីសិក្សាភាសាថៃ

 

កម្រិតសិក្សា តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
ពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង
Level 1 – 2 $140
(100​ ម៉ោង)
$90
(50 ម៉ោង)
Level 3 – 4 $150
(100 ម៉ោង)
$95
(50 ម៉ោង)
Level 5 – 6 $160
(100 ម៉ោង)
$110
(50 ម៉ោង)
ថ្នាក់ចន្ទ​ ដល់សុក្រ ពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង
08:00 am – 10:30 am
02:00 pm – 04:30 pm
05:30 pm – 07:45 pm
08:00 am – 09:00 am
09:30 am – 10:30 am
02:00 pm – 03:00 pm
03:30 pm – 04:30 pm
05:30 pm – 06:30 pm
06:45 pm – 07:45 pm
ថ្នាក់ចុងសប្ដាហ៍ ពេញម៉ោង
ថ្ងៃសៅរ៍
02:00 pm – 05:00 pm
ថ្ងៃអាទិត្យ
08:00 am – 11:00 am