លោក សយ វឌ្ឍនា នាយករងនៅមជ្ឃមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាជ្រោយចង្វារ

លោក សយ វឌ្ឍនា បាន ចូល រួម មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ តាំងពី ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៨។ ដោយសារ ការ ប្រឹងប្រែង និង យកចិត្ត ទុកដាក់ លើ ការងារ គាត់ ត្រូវ បាន ស្ថាប័ន ដំឡើង តួនាទី ពី គ្រូ ក្រៅម៉ោង ទៅជា គ្រូ ពេញម៉ោង ប្រធានគ្រូនិងនាយករង។ គាត់ ធ្លាប់ ជា គ្រូ ឆ្នើម ជា ច្រើនដង និង ទទួល បាន វិញ្ញាបនបត្រ សរសើរ ជាច្រើន ផ្សេងៗ គ្នា។

លោក វឌ្ឍនា គឺជា បុគ្គលិក ដែល រួសរាយ រាក់ទាក់ និងចេះ ជួយ យក អាសា។ គាត់ បាន ធ្វើការ សហការ យ៉ាងល្អ ជាមួយ បុគ្គលិក ទាំងអស់។

លោកវឌ្ឍនា ទទួល បាន វិញ្ញាបនបត្រ ខាង ផ្នែក បង្រៀន ភាសា អង់គ្លេស TESOL ជាមួយ នឹង ក្រុមហ៊ុន TEYL ដែល ជា ក្រុមហ៊ុន ទទួលស្គាល់ ជា លក្ខណៈ អន្តរជាតិ ដោយ សហរដ្ឋអាមេរិក និងចក្រភព អង់គ្លេស នៅក្នុង ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ នៅ ទីក្រុង បាងកក។ បន្ថែមពី លើ នេះ គាត់ បាន បញ្ចប់ បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែក បង្រៀន ភាសា អង់គ្លេស ជា ភាសា បរទេស នៅ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន ក្នុងឆ្នាំ២០០៥។